Over StadspodiumUtrecht

Wat is StadspodiumUtrecht?
StadspodiumUtrecht is een bewonersinitiatief dat sinds 2015 het gesprek en het debat tussen Utrechters over belangrijke onderwerpen in de stad aanwakkert en faciliteert. Het gaat daarbij om bewoners, ondernemers, studenten, klanten, huurders, cliënten en patiënten in de stad, kortom iedereen die Utrechter is of zich Utrechter voelt.

Wat willen we?
Graag willen wij gesprekken en debatten aanwakkeren, organiseren en faciliteren en zo een bijdrage leveren aan het verbreden en verdiepen van de lokale democratie. Wij geven ook Utrechters die zelden of nooit meedoen aan een dialoog of debat graag de ruimte die zij nodig hebben om dat wél te doen en zich betrokken te voelen bij en uit te spreken over voor hen belangrijke onderwerpen. Zo hopen we hen een stem te geven en ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord of gezien voelt en/of een podium krijgt. Het credo is: Utrechters van alle kleuren en uit alle wijken met elkaar verbinden, onderwerpen die voor Utrechters belangrijk zijn agenderen en vernieuwende oplossingen voor de stad initiëren.

Hoe willen we dat bereiken?
We willen dat Utrechters zelf voor hen belangrijke, relevante of (in)dringende onderwerpen kunnen inbrengen en daarover met elkaar en met alle relevante belanghebbenden in gesprek kunnen gaan. Daarbij zoeken we bewust tegenstellingen en verschillen op omdat juist in confrontatie de mooiste co-creatie tot stand kan komen. Verschillen geven kleur en tegenstellingen zorgen voor scherpte, diepte en vaak betere oplossingen. Ons doel is om steeds energie op en rond het onderwerp te verzamelen en zo nodig een gewenste verandering te bewerkstelligen.

Wat gaan we concreet doen?
Om onze doelen te bereiken ondernemen we drie soorten activiteiten:

  1. Het Podiumgesprek is een stadsbreed gesprek waarmee we in de stad maximale aandacht op een voor Utrechters belangrijk onderwerp mobiliseren;
  2. Het Podiumprogramma zoekt verdieping in zogenoemde podiumboksen aan de hand van meerdere kleine pop-up gesprekken, soms bij buurt- en bewonerorganisaties in huis en soms in een wijkvestiging van de bibliotheek;
  3. Het Podiumnetwerk, bespreekt met enige regelmaat wat er leeft in de stad, waar nieuwe gesprekken over kunnen of moeten gaan en waar we vervolgacties plannen.

Met wie doen we dat?
Met alle Utrechters die zich betrokken voelen en iedereen die mee wil doen. Zij kunnen vriend of lid/sponsor en daarmee eigenaar worden van stadscoöperatie StadspodiumUtrecht. In alles wat we doen werken we als coöperatie altijd samen met relevante bewonersorganisaties en in het bijzonder met onze samenwerkingspartners.