Privacystatement StadspodiumUtrecht

Op deze pagina willen we jou graag laten weten hoe wij met jouw gegevens omgaan, waarom we sommige gegevens verzamelen en hoe lang. De korte samenvatting is dat we geen gekke dingen doen met jouw gegevens (niet verkopen of dat soort dingen), maar er zorgvuldig mee omgaan.

StadspodiumUtrecht, gevestigd aan Parkstraat 12, 3581 PH Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
StadspodiumUtrecht, Parkstraat 12, 3581 PH Utrecht, 06 1437 6116, KvK nummer: 631 46 126.
Anneke Kuhurima is de Functionaris Gegevensbescherming van StadspodiumUtrecht. Zij is te bereiken via info@stadspodiumutrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
StadspodiumUtrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch, zoals bij welk Podiumgesprek je bij ons op bezoek wilt komen (of bent geweest) en bij welke organisatie je werkt en in welke functie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie identiteitsbewijs (voor leden): maximaal 48 uur om jouw identiteit vast te stellen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadspodiumutrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
StadspodiumUtrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • StadspodiumUtrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
StadspodiumUtrecht neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. We hebben het hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StadspodiumUtrecht) tussen zit. StadspodiumUtrecht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp en Google Analytics. We verzamelen geen persoonsgegevens of pseudoanonieme gegevens via Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
StadspodiumUtrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende doelen en bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden
StadspodiumUtrecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij waar nodig een bewerkersovereenkomst (dat zijn Mailchimp, Facebook, Twitter, onze systeembeheerder PCExtreme en Google) om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StadspodiumUtrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
StadspodiumUtrecht gebruikt nu nog geen en mogelijk in de toekomst alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij in de toekomst mogelijk gaan gebruiken zijn dan noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee dan onze website verder optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StadspodiumUtrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stadspodiumutrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We moeten om een identiteitsbewijs vragen om jouw privacy te beschermen van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

StadspodiumUtrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
StadspodiumUtrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stadspodiumutrecht.nl.

Privacystatement StadspodiumUtrecht, 25 mei 2018.