Wat leeft er in Utrecht?

11 augustus 2022 – Het was per brief van 2 november 2021 dat de gemeente Utrecht te kennen gaf dat de activiteiten van StadspodiumUtrecht worden gewaardeerd en dat de gemeente voor zowel 2021 als voor 2022 geld heeft vrijgemaakt ter ondersteuning van die activiteiten. Voor de periode na 2022 volgt overleg! En dus werd in het Jaarplan 2021-2022 de ambitie vastgelegd van waaruit StadspodiumUtrecht zich verder zal inzetten, namelijk: de lokale democratie eerlijk en veerkrachtig houden, telkens actueel en in het belang van Utrecht en haar bewoners. Kortom uitzoeken hoe de lokale democratie kan werken voor die Utrechters en de stad meer democratische mogelijkheden laten ervaren op de lange termijn. De gemeente en ook kennis-/wetenschapsinstellingen zoals de HU en UU, bedrijven, organisaties/instanties én Utrechters die zich ergens zorgen over maken of ervan wakker liggen, vinden elkaar in de ring van het Stadspodium. Wij faciliteren het debat en zijn daarmee hét podium voor de lokale democratie en politieke participatie. Maar wat leeft er in Utrecht?

StadspodiumUtrecht wil bijdragen aan het verbreden, verdiepen en versterken van die lokale democratie in Utrecht. Dat begint met het stimuleren van de politieke participatievan alle bewonersgroepen, vooral degenen die zelden of nooit meedoen aan een gesprek of debat. Hen verbinden met degenen die dat wel doen, die wel meepraten, meedoen en meebeslissen in wat de stad (extra) nodig heeft. Ook in het coalitieakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van burgemeester en wethouders met als titel ‘Investeren in Utrecht’ wordt op pagina 6 onder het kopje ‘Contact maakt de stad’ nadrukkelijk gesproken over voortbouwen op het programma ‘samen stad maken’, het fundament voor participatie en initiatief. De rol die StadspodiumUtrecht daarin voor zichzelf ziet is dat inwoners meedenken en meepraten over actuele ontwikkelingen. Grote uitdagingen die spelen in de stad, de wijken en buurten vragen vaak om meer betrokkenheid, ideeën, zeggenschap en tegenmacht van Utrechters. Dat zij daarbij ook zelf aangeven over welke ontwikkelingen zij zich zorgen maken is vanzelfsprekend.           

Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van een (nieuw en betrokken) klein team van programmamakers en communicatiemedewerkers. Tegelijk wordt er actief gezocht naar wat er leeft in Utrecht, waar Utrechters zich zorgen over maken of waar ze van wakker liggen en wat zij daarom graag in een groter verband willen bespreken. Het opnieuw of alsnog organiseren van Podiumgesprekken daarover en de uitkomst daarvan vertalen naar oplossingen waar de Utrechtse politiek iets mee moet en waar Utrechters iets mee kunnen. Ervoor zorgen dat het onderwerp nadrukkelijk op de politieke agenda komt van bijvoorbeeld een gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of bij bestuurders van betrokken of relevante organisaties, instellingen en bedrijven. Om die reden worden ook betrokken raadsleden, wethouders en bestuurders nagenoeg altijd uitgenodigd. En tot slot willen wij het onderwerp, de vraag of het dilemma ook actief verder volgen en er zo (nieuwe) energie op verzamelen. Kortom, genoeg ambitie aan onze kant, nu de invulling en uitvoering nog. Over de ontwikkelingen houden wij je hier vanzelfsprekend op de hoogte!

One thought on “Wat leeft er in Utrecht?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.