Langzaam weer op gang komen!

29 juli 2022‘Geen grote Podiumgesprekken XL in 2020’ was de titel van een eerder nieuwsbericht op onze website. Na vijf geweldige seizoenen – 2015-2019 – moest StadspodiumUtrecht noodgedwongen een stap terug zetten. Uitgegroeid tot een degelijk en onafhankelijk podium met een goede ‘naam’, inhoud en deelnemers, waren de middelen niet toereikend om op een doeltreffende manier Utrechters in de gelegenheid te stellen om zelf urgente en belangrijke onderwerpen te agenderen en te bespreken. Het bereiken van het nodige maatschappelijke en politieke effect met vernieuwende oplossingen, inzichten of veranderingen via een podium met een scherp en confronterend gesprek, leek niet of onvoldoende haalbaar. De Podiumgesprekken XL bleken te weinig blijvende, invloed te hebben en het bleek steeds moeilijker om bewoners zelf te enthousiasmeren en betrekken bij het weliswaar vaak scherpe debat. Wat nu?

Waar ook de gemeente als partner destijds aangaf haar financiële bijdrage af te bouwen was een bredere en doorlopende aanpak nou juist gebaat bij meer (financiële) steun en partnerschap van meerdere organisaties. Ook een bescheiden Podiumteam met een aanjager/coördinator annex zakelijk leider, ondersteund door een aantal vrijwilligers, leek nodig om in 2021 krachtig verder te kunnen met het aanwakkeren, organiseren en faciliteren van gesprek en debat over belangrijke onderwerpen in de vorm van Podiumgesprekken XL. En dus werd er in de afgelopen periode naarstig gezocht naar zowel motivatie, inspiratie, ideeën en middelen voor de effectieve voortzetting van StadspodiumUtrecht. Daarbij werden vanzelfsprekend betrokken partners, waaronder vele bewoners-/belangenorganisaties en ook de gemeente uitgenodigd  om na te gaan hoe nu verder.

Als deelnemers van de Vereniging Nederlandse Debatcentra zijn in Amsterdam vier (!) debatcentra van naam te vinden. In Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht slechts één. In Utrecht is dat TivoliVredenburg, waar onder de naam KENNIS & DEBAT maandelijks gespreksavonden plaatsvinden over actuele onderwerpen binnen de landelijke politiek, wetenschap, maatschappij en cultuur. UTRECHT IN DIALOOG organiseert regelmatig openhartige en gelijkwaardige gesprekken tussen Utrechters over thema’s die leven. StadspodiumUtrecht richt zich op het gesprek en het debat tussen Utrechters over belangrijke en specifieke onderwerpen in de stad. Onderwerpen waar grote groepen soms van wakker liggen en die zij graag willen bespreken met relevante belanghebbenden. De uitvoering daarvan is vastgelegd in het Jaarplan 2021-2022, maar heeft door COVID-19 flinke vertraging opgelopen. De ambitie is om uit te groeien tot een duurzaam deel van de gesprekspodia in de stad, met een unieke positie en doelstelling op het ‘buurtdebat’, vervlochten met de inzet op buurtcultuur van de buurtcultuurhuizen.

Het was de gemeente Utrecht die (nog in de persoon van voormalig wethouder Anke Klein) per brief van 2 november 2021 te kennen gaf dat de activiteiten van StadspodiumUtrecht worden gewaardeerd en dat de gemeente voor zowel 2021 als voor 2022 geld heeft vrijgemaakt ter ondersteuning van die activiteiten. Voor de periode na 2022 volgt overleg! In het coalitieakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van burgemeester en wethouders met als titel ‘Investeren in Utrecht’ wordt op pagina 6 onder het kopje ‘Contact maakt de stad’ nadrukkelijk gesproken over voortbouwen op het programma ‘samen stad maken’, het fundament voor participatie en initiatief. De rol die StadspodiumUtrecht voor zichzelf ziet is dat inwoners meedenken en meepraten over actuele ontwikkelingen. Grote uitdagingen die spelen in de stad, de wijken en buurten vragen vaak om meer betrokkenheid, ideeën, zeggenschap en tegenmacht van Utrechters. Dat zij daarbij ook zelf aangeven over welke ontwikkelingen zij zich zorgen maken is vanzelfsprekend.            

En dus werd opnieuw de zoektocht gestart naar een aanjager/coördinator die, samen met een klein team van communicatie- en programmamakers, op zoek gaat naar wat er leeft in Utrecht en wat Utrechters willen bespreken. Het opnieuw of alsnog organiseren van Podiumgesprekken en de uitkomst daarvan vertalen naar oplossingen waar de Utrechtse politiek iets mee moet en waar Utrechters iets mee kunnen. Die aanjager/coördinator werd medio 2022 gevonden in de persoon van Maurice Hengeveld, die zich de komende tijd gaat inzetten om een (nieuw) team samen te stellen dat op zoek zal gaan naar thema’s die zich lenen voor een Podiumgesprek XL. Over de ontwikkelingen houden wij je hier vanzelfsprekend op de hoogte!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.